Úprava okolia studne sa doporučuje nasledovne

(STN 75 5115)

[dropcap4]1.[/dropcap4] Plocha okolo studne do vzdialenosti 10 m nesmie byť akokoľvek znečisťovaná a nie sú na nej dovolené činností, ktoré by mohli zhoršovať kvalitu podzemnej vody. Prístup k studni sa doporučuje vydláždiť.

[dropcap4]2.[/dropcap4]Povrchové vody musia byť odvedené mimo studne a jej okolia. Preliačiny v okolí studne, v ktorých by sa zdržiavala povrchová voda, ktorá by mohla ovplyvniť kvalitu vody v studni, je treba vyplniť nezávadnou zeminou, alebo okolie odvodniť a vodu odviesť mimo okolia studne.

[dropcap4]3.[/dropcap4] V prípadoch, keď je studňa vybavená stojanovým alebo iným zariadením s priamym výtokom vody musí byť zriadený vodotesný odpad (potrubie alebo žliabok), odvádzajúci nevyužitú vyčerpanú vodu do vzdialenosti najmenej 5 m od studne.

[dropcap4]4.[/dropcap4] Ak je hrúbka krycej pôdnej vrstvy menšia ako 3 m, ale väčšia ako 1m je treba nevyužitú vodu odviesť potrubím alebo žliabkom do väčšej vzdialenosti.

[dropcap4]5.[/dropcap4] Okolie studne do vzdialenosti 2 m od plášťa musí byť vodotesne vydláždené, vyspádované smerom od studne so sklonom najmenej 2 %. U domových studní má byť nepriepustná úprava vo vzdialenosti aspoň 1 m.

[dropcap4]6.[/dropcap4] V prípade umiestnenia studne na poľnohospodársky obrábanom pozemku vrátane sadov a záhrad sa plocha do vzdialenosti 10 m od studne upraví ako trvalý trávny porast. Pre domové studne sa toto opatrenie doporučuje.

css.php