Závislosť kvality vody vo vodnom zdroji od zdrojov znečistenia

[dropcap4]K[/dropcap4]valitu podzemnej vody čerpanej z vrtu (vodného zdroja prednostne ovplyvňujú zdroje znečistenia v jeho okolí, predovšetkým ide o žumpy, septiky, hnojiská, chlievy, močovkové jamy, cestné priekopy a pod., ktoré sú situované v nedostatočnej vzdialenosti od vodného zdroja (súkromnej studne).

[dropcap4]K[/dropcap4]valita podzemných vôd je taktiež výrazne ovplyvnená antropologickou činnosťou človeka v danom území a prostredí, predovšetkým sa zmieňuje poľnohospodárska a priemyselná činnosť. V zastavaných oblastiach a oblastiach výraznejšie zasiahnutých činnosťou človeka sa doporučuje realizácia zdrojov podzemnej vody pre pitné účely s minimálnou hĺbkou nad 30 metrov a kvalitným odtesnením povrchových a podzemných vôd. Výsledky dotazníkového prieskumu vykonaného štátnymi zdravotnými ústavmi v SR a prelome rokov 1999 – 2000 dokumentujú, že z 1920 respondentov 71 % ľudí nevie akú pitnú vodu konzumuje.

Až 28 % vlastníkov vodných zdrojov si nikdy nedalo vyšetriť kvalitu vody z vlastného vodného zdroja.

Zdroje vody pre individuálne zásobovanie pitnou vodou

[dropcap4]Z[/dropcap4]ásobovanie pitnou vodou pre uzatvorený okruh spotrebiteľov, spravidla z jedného zdroja s dennou produkciou menej ako 10m3, alebo zo zdroja zásobujúceho menej ako 50 osôb, sa nazýva individuálnym zásobovaním.

Ochrana vlastného vodného zdroja

[dropcap4]N[/dropcap4]a kvalitu pitnej vody predovšetkým vplýva umiestnenie studní. Studne individuálneho zásobovania vodou sa zriaďujú na základe hydrogeologického posudku obyčajne ako šachtové alebo vŕtané studne v neznečistenom prostredí. Pre umiestnenie a technický stav studní platí STN 75 5115: Vodárenstvo. Studne individuálneho zásobovania vodou.

css.php