Povolenie na vodnú stavbu

[dropcap4]V[/dropcap4] prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu Obvodný úrad životného prostredia (v prípade ak je žiadateľom právnická osoba) alebo Obec prostredníctvom Obecného úradu (v prípade ak je žiadateľom fyzická osoba).

Čo treba k vybaveniu

Na obecnom/obvodnom úrade je možné obdržať tlačivo. Tieto tlačivá je možné získať aj na stránkach obce, postup je individuálny podľa ustanovení miestnej samosprávy:

[dropcap4]1.[/dropcap4]Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody podľa § 26 a § 21vodného zákona.

[dropcap4]2.[/dropcap4]Prílohy:

  • – doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo k stavbe (kópia listu vlastníctva)
  • – 2 x projektová dokumentácia vodnej stavby podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou
  • – rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy
  • – situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)
  • – ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej
  • – osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby
  • – doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
  • – doklad o uhradení správneho poplatku v pokladni ObÚ
css.php