Najmenšia doporučená vzdialenosť

Najmenšia doporučená vzdialenosť domových studní od zdrojov možného znečistenia.

[dropcap4]P[/dropcap4]ri nesprávnom umiestnení studne ako aj jej nedostatočnej ochrane sa vystavujete zdravotným rizikám vodou prenosných ochorení a infekcií. Pitná voda aj odpadová voda sú významným faktorom prenosu mnohých infekčných ochorení, preto je prioritou dbať na správny návrh, situovanie, konštrukciu a realizáciu studne a taktiež výrazne dbať na ochranu jedinečných podzemných zásob vody.

NAJMENŠIA VZDIALENOSŤ STUDNE OD ZDROJOV ZNEČISTENIA V PROSTREDIACH

zdroj možného znečistenia málo priepustné prostredie priepustné prostredie
žumpy, septiky, potrubia vnútornej kanalizácie a kanalizačné prípojky 5 m 12 m
nádrže tekutých palív 7 m 20 m
chlievy, močovkové jamy, hnojiská verejné 10 m 25 m
komunikácie, cestné priekopy 12 m 30 m
umývacie plochy pre motorové vozidlá a odpadové potrubia z nich 15 m 40 m

Prostredie málo priepustné

[dropcap4]M[/dropcap4]álo priepustné prostredie tvoria napr. aluviálne a svahové hliny, hlinito kamenité sute, zahlinené štrky, spraše, tufy, pieskovce napr. s ílovým, kaolinitým a vápenatým tmelom.

Priepustné prostredie

[dropcap4]P[/dropcap4]riepustné prostredie tvoria napr. štrky, piesky, silne piesčité hliny, piesčito kamenité sute, porézne hrubozrné pieskovce, silne rozpukané horniny.

css.php