Studničné vrty sa realizujú v miestach s dostatočnými zásobami podzemných vôd s možnosťou jej trvalej a opätovnej regenerácie, pričom je potrebné pri návrhu dbať na kvantitatívne znaky a hĺbku hladiny podzemnej vody, zloženie a formu geologického podložia.

Systém studničných vrtov sa realizuje pomocou čerpacej a vsakovacej studne, považuje sa za najvhodnejší zdroj tepelnej energie pre tepelné čerpadlo z dôvodu, že má pomerne stálu a vysokú teplotu 7 – 15 °C.

Tepelná energia sa získava čerpaním vody z čerpacej studne, čerpá sa voda o teplote nad 7 °C, ktorá pri prechode systémom postupne odovzdáva tepelnú energiu pracovnému médiu tepelného čerpadla a jej teplota priamoúmerne klesá, vsakovaním pomocou vsakovacej studne sa vracia do kolobehu podzemných vôd, v horninovom prostredí opätovne získava tepelnú energiu.

Kvantita podzemnej vody sa vyhodnocuje vykonaním hydrodynamickej skúšky, pri ktorej sa overujú tlakové pomery v okolí vrtu a stanovuje sa exploatačné množstvo vody pre dlhodobé využitie. Kvalita podzemnej vody sa overuje vyhotovením laboratórnej analýzy odobranej vzorky. Studničné vrty predstavujú formu realizácie primárneho okruh, ktorá nepretržite zaručuje trvalý odber tepelnej energie a stabilný vysoký vykurovací výkon tepelného čerpadla, realizujú sa s priemerom vystrojenia do 1200 mm a výdatnosti až 100 l/s vo vhodnom geologickom podloží.

Galéria – skúšky výdatnosti do 17 l/s vrátane kontroly mechanicky do odmerných nádob.

Intergeo, a.s. vykonáva profesionálne vyhľadávanie vody na kľúč (Projekt geologickej úlohy, odborné posúdenie prítomnosti vody podľa Atlasu podzemných vôd Slovenska pre tepelné čerpadlá, senzibilné posúdenie smeru toku a hĺbky podzemných vôd, geofyzikálne nedeštruktívne meranie geologického a hydrogeologického rezu podložia do hĺbky 60m aj viac). Zabezpečenie vyvŕtania resp. vyhĺbenia studní, meranie hĺbok studní, teploty vôd v studniach, chemické rozbory vôd, skúšky výdatnosti (čerpacie, vsakovacie a stúpacie skúšky), návrh úpravy vody na pitné účely, alebo pre tepelné čerpadlá, prípadne odkalenie vody v studni airliftom do hĺbky 30m Vypracovanie Záverečnej správy s overením trvalej výdatnosti množstva vody v studni – overenie autorizovanou osobou hydrogeológom .

Skúšky výdatnosti (podľa geologického zíkona z r.2007 a vodného zákona z r.2004 a súvisiacich vyhlášok)

  • ►od priemeru vrtu 75 mm do priemeru 160 mm (aj viac) pre výdatnosť do 2 l/s s plynulou reguláciou čerpadla od 0,1 l/s do 2 l/s do hĺbky 60 m (aj viac)
  • ►od priemeru vrtu 160 mm až 1200 mm (aj viac) pre výdatnosť do 17 l/s s plynulou reguláciou čerpadla pomocou frekvenčného meniča od 0,5 l/s do 17 l/s
  • ►výsledky oboch meraní sú kontrolované mechanicko – digitálnym prietokomerom a stotinovým meraním stopkami množstva vody do presných odmerných nádob
  • ►skúšky výdatnosti – inak aj čerpacie skúšky sú doplnené stúpacími skúškami a vsakovacími skúškami so záverečnými protokolmi

Chemické rozbory vôd a doporučenia úpravy vody pre pitné účely, alebo tepelné čerpadlá vrátane merania hĺbok studní a teploty vôd

  • ►chemické rozbory vody vykonáva certifikované laboratórium, posúdenie vhodnosti na pitné účely resp. pre tepelné čerpadlá vykonáva chemik s certifikátom pre vodu
  • ►meranie hladiny vody, dna vrtu, (alebo kopanej studne) a tep-loty vody (na hladine, pod hladinou pri dne vrtu) sa vykonáva certifikovaným digitálnym meracím zariadením a záverečným protokolom overeným odborne spôsobilou osobou

Čistenie studní od kalov pomocou kompresora a injektorov

s hadicami 2“ od priemeru studne 75- 120 mm resp. od 160 mm 3“ a viac. Na vykonanie všetkých odborných prác nie je potrebný prívod elektriny, všetky zariadenia sú napájané nezávislým úsporným elektroagregátom Honda 7,5 kW

 

css.php