[dropcap1]I[/dropcap1]NTERGEO, a.s. kompletne zabezpečuje potreby a požiadavky svojich obchodných partnerov a v prevažnej väčšine prípadov sa podieľa aj na príprave akcie buď formou návrhu technológií, predprojektovej a projektovej príprave, alebo návrhmi riešenia problémových “neriešiteľných” zákaziek. Spoločnosť v doterajšej činnosti nemala zrážky za kvalitu alebo nesplnenie požadovaných termínov. Má vlastné technické zázemie a vyškolený personál na práce v predmete ponuky a nie je odkázaná na zapožičiavanie technického alebo strojového vybavenia. V spoločnosti prebieha proces certifikácie v zmysle ISO a pracovníci vlastnia certifikáty systému riadenia ISO 9000.

1999-2001 Kompletná likvidácia teplárne a tepelného zdroja, úpravne vody a pomocných prevádzok Majetok a. s.
Pov. Bystrica
1999-2000 Vybudovanie kompletného zasnežovacieho systému vrátane nádrží, rozvodov vody a elektroinštalácie SKI
Poruba
2001 Sanačné práce kláštora sestričiek Mníchov – Planau Bock – Krämar
Mníchov
2001 Sanačné práce atiky bytového domu pre 500 rodín vrátane čistenia vodným lúčom 1200 bar Praha Betosan s.r.o.
Praha
2000-2002 Oprava a údržba skládky popolovín SE ENO
Zem. Kostoľany
2001-2002 Úprava a údržba skládky karbidového vápna NCHZ
Nováky
2000-2002 Rektifikácia žeriavových dráh RÚ RAO Mochovce rad A a rad B SE VYZ
Jasl. Bohunice
2002 Prehĺbenie, vyčistenie studne priemeru 3m, hĺbky 15m vrátane montáže snímačov hladiny a automatiky spúšťania čerpadiel Nestlé – Food
Prievidza
1999-2002 Kompletná dodávka studní hĺbky 9 – 15m, priemeru 1,2m (okr. Prievidza, Zvolen, Nitra, …) Medica BA
a fyz. osoby
2001 Výstavba úžitkových plôch vrátane dlažbových úprav polyfunkčnej budovy REISS
Prievidza
2002 Kompletná sanácia mosta vrátane špeciálnych povrchov a využitia vodného lúča 1200 bar nad Wilsonovým nádražím Praha Betosan s.r.o.
Praha
2002 Prieskum podzemia a podložia zámku Hlohovec vrátane bastiónu a návrhu sanácie a rekonštrukcie Aristokratické
združenie Slovenska
1999-2002 Stavby občianskeho charakteru – prístavby, dostavby dlažby, chodníky, pivnice, strechy, … fyzické osoby
2002 Kompletná dodávka montovaného skladu 12x36m, výška 7 m vrátane zateplenia a izolácií požiarnej bezp. a hydroizolácií podkladných betónov a strechy KORAL
Prievidza
2001-2002 Meranie sadania úložných boxov a štôlní RÚ RAO Mochovce SE VYZ
Geoexperts
Žilina
2002 Monitoring sadania úložiska RÚ RAO Mochovce SE VYZ
2002 Sanácia priestorov podzemného archívu VÚB Prievidza proti vode a vlhkosti VÚB
Trenčín
2002 Kompletné debniace a betonárske práce polyfunkčný dom a podzemné garáže Praha – Holešovice Strabag
Praha
2003 Podrobný inžiniersko-geologický prieskum, založenie energobloku a potrubnách mostov (jadrové vŕtanie, dynamické penetrácie, laboratórne vyhodnotenie, odborná správa vrátane spracovania výsledkov na CD v slov. a angl. jazyku) Neusiedler SCP
Ružomberok
2003 Projekt, výroba prípravkov a zariadení pre montáž sacích filtrov Euroslot vrátane automat. riadiaceho systému prefukovania a samočistenia filtrov, bezpečnostného riadenia podľa hladiny vody nad filtrami kompresorovej stanice a servisnej zateplenej budovy s riadiacimi armatúrami ako aj vytvorenie bezpečnostno-krízového by-pasového riadenia prítoku vody do čerpacej stanice 6000 m3/hod Neusiedler SCP
Ružomberok
2003 Dodávka a montáž panelového prekrytia nádrže na filtrovanú vodu vrátane bezpečnostných opatrení (nerezové servisno-údržbárske poklopy, bezpečnostné zábradlie, realizačná dokumentácia podľa štandardov Neusiedler-SCP, …) Neusiedler SCP
Ružomberok
2003 Kompletná výstavba bagetérie Prievidza
2003 Sanácia priesakov vody a zatesnenie mikrotrhlín a trhlín na republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov Mochovce SE VYZ
2003 Vyvedenie tepla zo ZT Zvolen na železničnú stanicu a zamedzenie priesakov a prítoku vody z rieky Hron na nástupište žel. stanice vrátane hydroizolácie a hydroizolácie dilatácií ZT Zvolen
2005 Preprava a repasia protitlakej parnej turbíny PR 25 MW vrátane konzervácie
2005 Preprava a opakovaná konzervácia kondenzačnej parnej turbíny 28 MW
2005-2009 Výpočty možných aplikácií použitia protitlakej a kondenzačnej turbíny
2005-2009 Vyhľadávanie podzemnej vody senzibilným, geofyzikálnym a georadarovým meraním v rôznych lokalitách Slovenska v počte min. 30 ročne od r.2005 doteraz
2005-2009 Vypracovanie expertíznych posudkov sanácií a hydroizolácií podzemných objektov občianskych a priemyselných (pivnice, sklady a iné objekty)
2005-2009 Vyhotovenie vŕtaných a kopaných studní pre občianske, alebo priemyselné účely na kľúč vrátane skúšok čerpacích, stúpacích a vsakovacích
2005-2009 Vyhotovenie rozvodov vody pre tepelné čerpadlá, pitnú vodu a užitkovú vodu na kľúč vrátane potrebných povolení a skúšok
2005-2009 Sanácia studne a vyhotovenie rozvodov užitkovej a pitnej vody pre MPSVaR SR na kľúč vrátane požiarnej vody
2005-2009 Sanácia podzemného archívu VUB Prievidza voči vlhkosti a spodnej vode
2005-2009 Sanácia chalupy kompletná na Morave voči vzlínajúcej vode a vlhkosti
2005-2009 Štúdie návratnosti pre Tepelné čerpadlá na kľúč typ voda-voda ročne priemerne 11, od r.2005 doteraz bolo vypracovaných 41 štúdií návratnosti pre občianske stavby a 34 štúdií návratnosti pre priemyselné stavby
2005-2009 Vypracovanie vykonávacích projektov pre použitie tepelných čerpadiel pre školy, materské školy, nemocnice, kaštiele, futbalový štadión, zimný štadión, relaxačný a plavecký bazén, ohrev bazénovej vody, vykurovanie a chladenie prekrytia bazéna
2005-2009 Výpočet a realizácia vŕtaných pilot priemeru 400 mm pre založenie krytého bazéna a predajne stavebnín Štrba, Levice, Považská Bystrica
2005-2009 Výpočet a realizácia mikropilotov pre založenie stavby krytého bazéna a budovy stavebnín, oporných múrov a základov rodinných domov Levice, Štrba, Prievidza, Bojnice
2005-2009 Využívanie hydroizolačného materiálu AKVATRON 6, 8, 12 na sanáciu betónových konštrukcií voči vlhkosti, tlakovej vode a priesakom
2005-2009 Používanie samonapúčacích tmelov a pások na zamedzenie priesaku vôd okolo potrubných vedení
2005-2009 Sanácia podzemných kolektorov voči priesakom vody a chemikálií z úpravne vôd Tepláreň Martin
2005-2009 Využitie Akvatronu na sanáciu betónových podláh administratívnej budovy a výrob-ných priestorov pre mechanizáciu firmy Regastav Považská Bystrica
2005-2009 Využitie Akvatronu 6 ako prísady do betónu na realizáciu zberných jímok pre veľkorozmerové obrábacie stroje Považská Bysrtica
2005-2009 Realizácia tepelných čerpadiel na kľúč pre rodinné domy vrátane studní, rozvodov vody, domácich úpravní vody, ohrevu TUV, bazénovej vody od 12 do 35 kW
css.php